Nevšová

Nevšová se nachází na rozhraní Bílých Karpat a Vizovických vrchů v chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat. Průměrná nadmořská výška je 412 m. Nejvýše položené místo je 535 m. Nejníže položené místo se blíží ke 400 m nad mořskou hladinou.

První zmínky o Nevšové

První zprávy o Nevšové jsou v  základní listině cisterciáckého kláštera vizovického z roku 1261 ( nejnovější zprávy hovoří o roce 1260 ) . Je zde zmiňován potok Nevšová. Z toho lze usuzovat, že osada stejného jména již existovala. První písemná zmínka o Nevšové je z roku 1449. Ve znaku měla rádlo, později pluh.

Před hrůzami nájezdných tlup z bízkých Uher hledal zdejší lid útěchu ve společných modlitbách, za pokoj a mír. U dnes tak zvané staré cesty do Slavičína, na úpatí tratě, Podbrančí – Čtvrtě, v místě zvaném „Na  krajině“ , stával od dávných dob dřevěný kříž. U tohoto kříže bývalo shromaždiště věřících. Kříž byl novými generacemi stále obnovován. Poslední vyřezané datum na něm bylo z roku 1838. Okolo roku 1888 začal místní občan, zvěroklestič Josef Pitka, rodák z Bojkovic, stavět na místě dřevěného kříže, z kamene a nepálených cihel (kotovice) malou KAPLIČKU. Svatyňka, kterou v srpnu 1888 posvětil pan děkan z Újezda. Byla zasvěcena Panně Marii. Později k ní přistavili, zedníci bratři Josef a Karel Studeníkovi, předsíňku. Nad ní vybudoval stavební a tesařský mistr, Antonín Strážnický ze Slavičína, šestimetrovou kopulovitou věž.

Výstavba nové kaple

Po I.světové válce pomýšleli věřící občané, že postaví větší kapli a na jiném místě, kde by se mohly konat i bohoslužby. Před rokem 1939 byl vypracován Ústředím Moravskoslezkých obcí a měst v Brně projekt kaple,která by byla postavena na místě dosavadní kaple. Návrhem kaple však nebyly splněny požadavky občanů a 2. světová válka taky všechno překazila. Po jejím skončení byl zvolen přípravný výbor ,,Jednoty  sv. Josefa“. Schůzi zahájil p. farář Maňák ze Slavičína. Byl zvolen 14. členný přípravný výbor. Členem Jednoty byl navržen i zdejší rodák Josef Studeník – továrník Pilany v Hulíně. Tehdejší finanční hotovost byla 20 195 Kč. K vypracování plánů na novou kapli byl pověřen stavební asistent František Marcaník z čp.50. Byly vybrány pozemky v  trati Podbrančí, dále bývalý mlýnský náhon, rybník, prostor v zatáčce nad stávající kaplí. Občané si našli svůj vzor v kapli v Kaňovicích u Biskupic. Podle tohoto vzoru vypracoval projekt kaple náš občan ,tesař Josef Hrbáček z čp. 130 (1899 – 1974). V roce 1949 byla původní kaple zbourána. V roce 1950 se prováděly zemní práce na úpravě terénu a začaly práce na základech nové kaple. Okresní národní národní výbor ve Valašských Kloboukách však vydal stavební povolení na opravu kaple staré. V té době byla finanční hotovost na stavbu kaple 86 465 Kč.

Muži jezdili do pohraničí bourat nepotřebné budovy. Cihla se vozila z BRUMOVIC a SKROCHOVIC u Opavy vlakem do Hrádku n. Vl. dráze. Místní koňské potahy pak dovážely materiál na stavbu. Nedostatek materiálu pak dovršila měna. Úsilí občanů, přes všechny nesnáze, bylo dovršeno tím, že v roce 1953 byla dokončena hrubá stavba. Kaple je široká 7 m, na délku a výšku měří 17 m. Rozvod elektriky prováděli místní odborníci. Nelze nevzpomenout zásluhy duchovního správce Ignáce Flíbora (faráře) o výzdobu a vybavení kaple. Bylo-li třeba, vzal nářadí a vykonával různé manuální práce. Jeho zásluhou je plastika v presbytáři kaple. Plastika Panny Marie Hostýnské je dílem akademického sochaře Rudolfa Doležala z Olomouce. Křížová cesta, harmonium a oltář je taky zásluha P. Ignáce Flíbora. Sochy a obrazy zakoupily rodiny občanů z Nevšové. Kovová oblouková okna vyrábělo Kovodružstvo v Čechách, zásluhou našeho občana. Velké množství dřeva darovaly rodiny. Hodnota celého díla činila asi 500 000 Kč.

Svěcení kaple

Na neděli 22.srpna 1954 pak začaly přípravy na svěcení kaple. Oslavy byly prováděny jako dožínky na počest dobře provedené práce ,,hospodáře“. Mládež nacvičovala ,,Moravsků besedu“. Kroje byly zapůjčeny z Vlčnova. Kaple byla vyzdobena. Výletiště připraveno u Münsterů na zahradě pro pravů dožínkovů oslavu. Na přivítanů  mons. děkana postavena uvítací brána s výzdobou. Připraven slavnostní oběd pro hosty. Od rána vyhrávala místní kapela. Sešlo se asi 1500 věřících. Uvítání monsignora děkana Aloise Víceníka z Bojkovic za doprovodu kapely proběhlo u brány. Průvod v čele s křížem a ministranty se odebral do kaple. Kázání měl rodák páter Josef Váňa. Po samotném svěcení kaple celebrovali slavnostní mši sv. P. Ignác Flíbor, spolu s P. Dr. Antonínem Vojáčkem, za doprovodu kapely. Odpoledne se průvod včele s krojovaným mládencem na koni  odebral na výletiště. Po dožínkových písních a obřadech hostili hospodář s hospodyní a dědáčky místní chasu. Vrcholem bylo provedení ,,Moravské besedy“.

Výročí svěcení kaple

 

Blížilo se 50. výročí svěcení kaple, rok 2004. Byl ustaven přípravný výbor 9 občanů v čele předsedkyní osadního výboru. Práce na obnově kaple započaly již v roce 2001. Občané a rodáci darovali na opravy 123 600 Kč. V následujícím roce pak sbírka vyšla na 134 000 Kč. Na zhotovení nových dubových oken a dveří povolil Městský úřad Slavičín vytěžit z obecních lesů 17 m3 kulatiny. Nová, zdvojená a vakuová okna a hlavní dveře se závětřím, byla hlavní velkou cenovou a pracovní zátěží. Byla zhotovena nová fasáda kaple, restaurování soch, obrazů a křížů. Dále ozvučení kaple a jiné. V roce 2003 občané přispěli částkou 75 590 Kč. Na opravy přispěl rovněž občanský výbor. V následujícím roce dary občanů vynesly částku 137 329 Kč. Obnova kaple vyšla na 500 000 Kč. Za zmínku stojí ještě zhotovení kříže z nerezu a měděnné báně na věži kostela. Oslavy 50 let svěcení kaple proběhly 22. srpna 2004. Mši sv.sloužil arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Bosko Graubner. Koncelebrovali pak, nevšovský rodák prelát P. doc. ThDr. František Polášek a náš P. Ing. Karel Petráš. Po mši sv. otec arcibiskup posvětil nový dubový kříž v horní části obce. Výročí doprovázela ,,Stříbrňanka“. V Kulturním domě pak proběhlo sdetkání s církevními hodnostáři, občany i rodáky z Nevšové při slavnostním obědě. Odpolední kulturní akce probíhaly na hřišti za doprovodu ,,Stříbrňanky“ a Cimbálové muziky Slavičan. K výročí byla rovněž vydána brožura ,,Historie kaple Nevšová“. Byla to usilovná práce všech občanů, Klubu žen, Klubu důchodců, KDU – ČSL, Sdružení pro občanské záležitosti, Osadního výboru, SDH, TJ Sokol a taky místních myslivců.

V horní části vesnice v roce 2004 obnovil občan-stolař dubový kříž. Byly taky doplněny jesličky o postavu pastýře a dvě ovečky. V nastávajícím roce položem koberec do kaple. V roce 2006 zhotoven nový svatostánek na oltář. V témže roce se uskutečnila slavnost ,,Božího Těla“ s hudbou,přes vesnici ke třem oltářům. Ve stejném roce se přezlatil kalich pro sloužení mše svaté. Začali jsme předplácet Katolický týdeník pro občany. Následovalo zbudování osvětlení venkovnéího schodiště ke kostelu. Po stranách svatostánku zhotovil p. Cigánek z Poteče dřevořezbu klečících andělů. Následovalo zhotovení venkovního osvětlení průčelí kostela.Provedena venkovní instalace vody pro venkovní zalévání. Pro výstup na věž pořízeny a zabudovány sklápěcí schody. Svatostánek vyzdoben kalichem s hostií, trsem hroznů a klasy obilí – pozlacenými. Pořízena Bible pro zapůjčení- pro občany. Skupina důchodců provedla zhotovení obložení celého kůru v provedení z palubek. V roce 2010 pořízeny věžní hodiny, splátkově, za celkovou částku 35 434 Kč.  V roce 2011 se započalo se sbírkou na nový zvon. Vesnice nemá svůj zvon. Zvon byl ve válku odvezen. Pro nový zvon bylo nutno vyomítat celou věž. Bylo nutno pro zvony zhotovit dubovou stolici z hranolů v částce
13 500 Kč, podle návrhu zvonaře Ing. Josefa Tkadlece z Halenkova.

Nový zvon

Dne 30.8.2012 byla dokončena montáž nového zvonu. Zvon má t’onovou výšku a 2. Jeho hmotnost jde 57 kg. Průměr věnce je 455mm. Zvon má řídící programovatelné hodiny SH.304 – 4 kanály, anténu DCF. Výrobcem a dodavatelem je Fy zvonařství Ing. Josef Tkadlec, Halenkov. Na zvonu je nápis “ MARIA, mocná ochrano Moravy, zůstaň Matkou lidu svému.“   Z darů občanů Nevšové, léta páně 2012. Dále je na něm relief kříže s Kristem a Panny Marie Svatohostýnské. Po obvodu zvonu je vyzdoben.